Українська асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія»

1. Загальні положення

1.1 Рада Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства "Укрводоканалекологія" (далі – Рада) створюється згідно Статуту Асоціації і є виборним колегіальним органом, що здійснює загальне керівництво Асоціацією та контроль за діяльністю Дирекцій Асоціації у період між Загальними зборами.

1.2 Члени Ради обираються терміном на один рік.

1.3 Рада у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України, Статутом Асоціації, рішеннями Загальних зборів Асоціації, цим Положенням та іншими нормативними документами.

1.4 Рада здійснює свою діяльність на принципах об’єктивності, законності, справедливості, колегіальності, добровільності та неупередженості.

 

2. Компетенція Ради

2.1 До компетенції Ради відноситься:

2.1.1 підготовка для розгляду і затвердження Загальними зборами проектів програм діяльності та кошторису доходів і витрат Асоціації на наступний рік;

2.1.2 попередній розгляд річних звітів про роботу Президента Асоціації, Дирекції Асоціацій та звітів Ревізійної комісії, з наступним затвердженням таких звітів Загальними зборами;

2.1.3 призначення на посаду і звільнення з посади Віце-президента та Директорів, за поданням Президента Асоціації;

2.1.4 встановлення розміру вступних, періодичних та цільових внесків;

2.1.5 затвердження штатного розпису Дирекції Асоціації та інших локальних нормативних актів Асоціації;

2.1.6 затвердження положень про територіальні структурні підрозділи та інших внутрішніх нормативних документів Асоціації;

2.1.7 обговорення та вирішення першочергових питань, пов’язаних зі здійсненням діяльності та покращенням матеріально-фінансового стану Асоціації;

2.1.8 надання рекомендацій Дирекціям щодо підвищення ефективності роботи Асоціації у взаємодії з учасниками, громадськістю, державними та приватними інституціями;

2.1.9 визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Асоціації;

2.1.10 підтримка громадської ініціативи щодо вдосконалення роботи Асоціації;

2.1.11 зміцнення партнерських зв'язків між учасниками Асоціації, органами державної влади та місцевого самоврядування;

2.1.12 розгляд первинних документів Асоціації та інших матеріалів, які надають Дирекції Асоціації на затвердження Загальних зборів;

2.1.14 розгляд питань щодо раціонального використання матеріальних і фінансових ресурсів Асоціації;

2.1.15 контроль за виконанням Статуту Асоціації, організація виконання рішень Загальних зборів;

2.1.16 прийняття рішення за поданням Президента Асоціації про представлення до нагородження учасників Асоціації похвальними листами, подяками, грамотами;

2.1.17 прийняття до Асоціації нових учасників, з наступним затвердженням цього рішення Загальними зборами;

2.1.18 виключення з Асоціації учасників, з наступним затвердженням цього рішення Загальними зборами;

2.1.19 контроль за своєчасним інформуванням Дирекцією з організаційної роботи та нормативного забезпечення членів Ради про виконання прийнятих рішень Загальними зборами та Радою Асоціації;

2.1.20 ініціювання проведення зустрічей та спілкування з органами державної влади, які формують державну політику у сфері централізованого водопостачання та водовідведення;

2.1.21 надання рекомендацій щодо удосконалення нормативно-правової бази у сфері централізованого водопостачання та водовідведення та здійснення заходів із діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства;

2.1.22 ініціювання проведення семінарів, круглих столів, спеціалізованих виставок, заходи з обміну досвідом, ярмарок і аукціонів та симпозіумів, творчих заходів, конкурсів, благодійних акцій та інших заходів;

2.1.23 ініціювання на розгляд кадрових питань, участь у їх вирішенні;

2.1.24 контроль використання коштів фонду Асоціації, прийняття рішень щодо надання матеріальної допомоги працівникам та учасникам Асоціації;

2.1.25 прийняття рішення про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Асоціації;

2.1.26 вирішення інших питань діяльності Асоціації, що відносяться до її компетенції.

 

3. Кураторство членів Ради

3.1 Кураторство членів Ради – організація членами Ради невеликих підприємств у своєму регіоні (Додаток 1) з метою активізації їх участі у заходах та напрямках роботи Асоціації.

3.1.1 Забезпечення участі фахівців підприємств у розробці та доопрацюванні нормативно-правових актів у галузі водопровідно-каналізаційного господарства, а також сприяють залученню нових учасників до складу Асоціації.

3.1.2 Інформування щодо заходів, які проводить Асоціація.

3.1.3 Організація участі або заочної участі (збір довіреностей) у Загальних зборах Асоціації.

3.1.4 Сприяння поліпшенню платіжної дисципліни по сплаті членських (вступних, періодичних, цільових) внесків.

 

4. Структура Ради та організація її діяльності

4.1 Членство в Раді є персональним.

4.2 Персональне членство в Раді та кількісний склад визначаються виключно Загальними зборами Асоціації.

4.3  Кількість Учасників, що представляють підприємства водопостачання та водовідведення повинна складати не менш як 75% від загальної кількості членів Ради Асоціації.

4.4 До складу Ради не може входити більше одного представника від кожного з Учасників Асоціації.

4.5 У випадку неможливості члена Рада бути присутнім на черговому засіданні Ради, такий член Ради може уповноважити іншу особу на участь у роботі засідання Ради шляхом оформлення доручення, форма та зміст якого мають відповідати вимогам законодавства.

4.6 Якщо член Ради вибув до закінчення строку, на який він був обраний, Рада Асоціації може ввести до складу замість вибулого учасника іншого представника із Учасників Асоціації на строк повноважень Ради, що залишився, з наступним затвердженням цього рішення черговими Загальними зборами.

 4.7 Президент Асоціації є Головою Ради Асоціації.

4.8 Голова Ради організовує її роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Раду завдань.

4.9 У разі відсутності голови його обов'язки виконує особа, яка визначається Президентом Асоціації зі складу членів Ради на підставі окремого разового доручення (розпорядження).

4.10 Секретарем на засіданнях Ради є працівник Дирекції з організаційної роботи та нормативного забезпечення.

4.11 Формою роботи Ради є засідання.

4.12 Кількість засідань Ради визначається їх доцільністю та проводиться у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і має бути не меншою чотирьох разів на період між черговими Загальними зборами.

4.13 Засідання Ради Асоціації скликається з власної ініціативи Ради, з ініціативи голови Ради, не менше ніж 30% членів Ради, Директорів Асоціації, Ревізійної комісії Асоціації.

4.14 На засіданнях Ради можуть розглядатись усі питання, що стосуються діяльності Асоціації.

4.15 Засідання Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини її членів.

4.16 Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні або тимчасові робочі групи, склад яких визначаються Радою.

4.17 Рішення на засіданнях Ради приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості членів Ради.

4.18 Президент Асоціації не має жодних привілеїв при голосуванні.

4.19 Рішення Ради оформлюється протоколом, який підписується головою Ради, за відсутності голови – його заступником.

4.20 Протоколи засідань Ради веде секретар.

4.21 У засіданні Ради можуть приймати участь працівники Дирекцій Асоціації.

4.22 Рішення Ради доводяться в 5-денний термін до відома членів Ради, учасників Асоціації та громадськості.

 

5. Заключні положення

5.1 Зміни до Положення про Раду можуть вноситися з метою удосконалення її роботи за пропозиціями учасників Асоціації, Дирекцій.

5.2 Контроль за виконанням рішень Ради здійснюють працівники Дирекції з організаційної роботи та нормативного забезпечення, які відповідають за організацію роботи Асоціації.

5.3 Рада розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

 

Директор з організаційної

роботи та нормативного забезпечення                                                                                                                                                                             О.М. Шкінь

 

 

 

 

 

Додаток

    Додаток 1 до
Положення
про Раду Української асоціації
підприємств водопровідно-каналізаційного господарства
"Укрводоканалекологія"
Кураторство членів Ради над учасниками асоціації                                                                             (курсивом виділені потенційні учасники Асоцації)
 
Вінницька область
1 Барське КВУВКГ “Барводоканал” Чернятинський О.Д.
2 КП "Вінницяоблводоканал"
3 ДП “Хмільникводоканал”
4 ДП "Жмеринкаводоканал" 
5 Могилів-Подільське МКП "Водоканал"
Волинська область
1 КП "Луцькводоканал" Корчук І.М. 
2 Ковельске УВКГ "Ковельводоканал"
3 КП "Нововолинськводоканал" Нововолинської МР
4 УВКГ м. Володимира-Волинського
Дніпропетровська обл.
1 КП "Дніпроводоканал" Дніпровської міської ради Кордиш Д.Є.
2 КП "ЖВК" ДОР"
3 КВП Кам'янської (Дніпродзержинської) міської ради “Міськводоканал”
4 КП “Кривбасводоканал”
5 КП "НВУ ВКГ м. Нікополь" (Довіреність на Кордиша)
6 КП “Новомосковськ водоканал”
7 КП “Павлоградводоканал”, Дніпропетровська обл. (Довіреність на Кордиша)
8 КП "Марганецьке ВУ ВКГ" 
9 Синельниківське МКП "Водоканал"
10 ДПП "Кривбаспромводпостачання"
11 ДМП ВКГ "ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС"
12 МКП "Орджонікідзевське ВУВКГ" 
Донецька обл.
1 КП “Компанія "Вода Донбасу” Євдокимов О.М.
2 КВП "Краматорський водоканал" (Довіреність на Євдокимова)
3 КП “Маріупольське ВУВКГ”
4 КП "Бахмут-вода"
5 КП Словя`нської МР "Словміськовдоканала"
6 КП "Краноармійськводоканал"
Житомирська обл.
1 МКП “Бердичівводоканал”, Житомирська обл. Нікітін А.М.
2 КП "Житомирводоканал" ЖМР
3 Коростенське КП “Водоканал”
4 КП "ВУВКГ" м. Новоград-Волинський
5 ТОВ  "Комплекс екологічних споруд" м. Бердичів
Закарпатська обл.
1 КП “Водоканал м.Ужгорода” Карташов С.О.
2 ТОВ  "Водоканал Карпатвіз"
3 Мукачівське МКП "Мукачівводоканал"
Запорізька обл.
1 КП “Бердянськводоканал” , Запорізька обл. Нікіфоров О.В.
2 КП Облводоканал м.Запоріжжя
3 КП “Водоканал” м. Запоріжжя
4 Головне КП ВКГ “Міськводоканал” Пологівської міської ради (м. Пологи)
5 КП "Водоканал" Мелетопольської МР Запорізької області
6 КП "Підприємство комунальної власності" Енергодарської МР
7 КП "Міськводоканал" м. Токмак                                          
Івано-Франківска обл.
1 КП “Богородчанське  виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства” Кімачук Р.М.
2 КП “Брошнів-осадської селищної ради”, Івано-Франківська обл.
3 КП “Селищне комунальне підприємство”
4 Городенківське ДВУВКГ
5 Делятинський комбінат комунального господарства “Комунгосп”, Івано-Франківська обл.
6 Долинське ВУВКГ
7 Заболотівський комбінат комунальних підприємств, Івано-Франківська обл.
8 КП “Івано-Франківськводоекотехпром”
9 КП “Водотеплосервіс” Калуської міської ради
10 КП “Коломияводоканал”
11 КП “Надвірнаводоканал”
12 КП “Рожнятівводгосп”, Івано-Франківська обл.
13 Дочірнє підприємство “Рогатин-Водоканал”, Івано-Франківська обл.
14 Снятинське комунальне підприємство “Водоканал”, Івано-Франківська обл. (довіреність на Кімачука)
15  КП “Тлумач-Водоканал”, Івано-Франківська обл.
16  Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства, м. Яремче
Кіровоградська обл.
1 ОКВП "Дніпро-Кіровоград" Ілик Р.І.
2 КП “Мала Виска Водоканал” (Довіреність на Ілика)
3 КП “Новомиргородські муніципальні інженерні мережі” (Довіреність на Ілика)
Київ, Київська обл.
1 ПрАТ "АК"Київводоканал" Новицький Д.Ю., Чебан Г.В.,                 Бабій О.А.
2 КП ВКГ "Бориспільводоканал"
3 КП “Броваритепловодоенергія” 
4 Вишгородське МКП "Водоканал" (Довіреність на Новицького)
5 КП "Ірпіньводоканал"
6 КП "Обухівводоканал"
7 КП “УЖКГ м.Славутич”
8 ВУ ВКГ "Тетіївводоканал"
9 КП ФМР "Фастівводоканал"
10 КП "Яготинське ВУВКГ"  
11 ТОВ "Білоцерківвода"
12 КП  "Боярка-водоканал"
13 КП "Вишніськводоканал" Вишенвої МР 
14 КП "Комбінат комунальних підприємств  м. Василькова"
Луганська область
1 ТОВ  "Таун-сервіс" Євдокимов О.М.
2 КП "Лисичанськводоканал"
3 КП "Рубіжанське ВУ ВКГ" 
4 КП "Водоканал" (м. Краснодон)
Львівська обл.
1 ЛМКП "Львівводоканал" Вольський В.В.
2 Самбірське ВУ ВКГ, Львівська обл.
3 КП “Стрийводоканал”
4 ТОВ “Трускавецький водоканал”
5 КП "Червоноградводоканал", Львівська обл.
6 КП "Дрогобичводоканал" 
7 ТОВ "Енергія-Новий Розділ"                                                   
8 КП "Городоцьке ВКГ"                   
Миколаївська обл.
1 МКП Миколаївводоканал м. Миколаїв Дуденко Б.Л.
2 КП “Первомайський міський водоканал”
3 КП "Теплопостачання та ВКГ"
4 КП "Водопостачання м. Вознесенська"
5 ТОВ "Біологічні очисні споруди" м. Вознесенськ
Одеська обл.
1 ТОВ “Інфокс” в особі філії “Інфоксводоканал” Михайлістий А.Л., Бондаренко В.Г., Петриков М.Є.
2 КП "Чорноморськводоканал" (Іллічівськ)
3 КП “Водопостачання та каналізація”
4 КП  "Ізмаїльське ВУ ВКГ "
5 КВП "Котовськводоканал"
6 КП  "Білгород-Дністровськийводоканал"
Полтавська обл.
1 КП "Кременчукводоканал" Солодяшкін В.І.
2 Комбінат комунальних підприємств, смт.Котельва (Довіреність на Піскового)
3 ОКВПВКГ “Миргородводоканал”, Полтавської обл. (Довіреність на Піскового)
4 КП ВУВКГ Горішньоплавнівської міської ради                                                             
5 КПО "Лубниводоканал"
Рівненська обл.
1 КП “Здолбунівводоканал” Карауш А.П
2 Кузнецовське МКП, Рівненська обл.
3 РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал"
4 КП "Дубноводоканал"
5 КП "Костопільводоканал"
Сумська обл.
1 ДП “Аква-сервіс” ПП “Еліпс”  Сагач А.Г., Міхньов О.М.
2 КП “Водоканал Білопілля”, Сумська обл.
3 КП ВУВКГ м.Конотоп  Сумська обл.
4 КП "Міськводоканал" Cумської міської ради
5 Комунальне підприємство “Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства”
6 ТОВ "Водоторгприлад"
7 КП ВУ ВКГ  м. Конотоп
8 Глухівське КВУ ВКГ
9 ДП "Водоочистка" ТОВ "Водоторгприлад"
Тернопільська обл.
1 Бережанське міське комунальне підприємство “Добробут” Кузьма В.А.
2 Борщів, ДП “Техніка”
3 Великі Бірки, КП Великобірківської селищної ради “Добробут”
4 КП “Вишнівець”
5 КП "Заліщицький Водоканал"
6 КП «Залозецький комбінат комунальних підприємств», Тернопільська обл.
7  КП “Зборівський водоканал”, Тернопільська обл.
8 Комунальне підприємство Кременецької міської ради “Міськводгосп”
9 КП "Тернопільводоканал"
10 Чортківське виробниче управління ВКГ, Тернопільська обл.
Харківська обл.
1 КП “Богодухіввода” Панов В.В.
2 КП “Золочівське районне житлово-комунальне господарство”, Харківська обл.
3 Ізюмське КВВКП, Харківська обл.
4 КП “КОМСЕРВІС” Куп’янської міської ради
5 КП “Лозоваводоканал”, Харківська обл.
6 Сахновщинське КВКП
7 КП «Харківводоканал»
8 КП "Балаклійський водоканал"
9 КП  "Чугуїввода"
Херсонська обл.
1 МКП "ВУВКГ м.Херсона" Чемерис М.В.
2 ТОВ "Чаплинський комунальник" (Довіреність на Мудрого)
3 КП "Міськийводоканал"(м. Нова Каховка)
4 КВУ "Каховський водоканал"
Хмельницька обл.
1 Білогір'я, КП Білогірської селищної ради “Водоканал” Кавун В.Б.
2 КП “Віньковецький комунсервіс”, Хмельницька обл.
3 КП “Ізяславводоканал”
4 КП “Міськтепловоденергія”
5 КП “Водоканал”, м.Старокостянтинів
6 КП Староушицької селищної ради “Добробут”, Хмельницька обл.
7 Славутське УВКГ
8 Теофіпольське ВУЖКГ
9 МКП "Хмельницькводоканал"
10 Шепетівське КПВКГ
11 Ярмолинці смт., КП “Комунальник-2011”, Хмельницька обл.
Черкаська обл.
1 КП “Уманьводоканал” Овчаренко С.В.
2 КП "Черкасиводоканал"
3 КП "ВОДГЕО"
Чернігівська обл.
1 КП “Бахмач-водосервіс”, м. Бахмач, Чернігівська обл. (довіреність на Міхньова) Малявко С.М., Міхньов О.М.
2 КП “Міськдобробут”, м. Бобровиця, Чернігівська обл.
3 КП ВКГ “Ічень" Ічнянської міської ради
4 КП “Козелецьводоканал”, Чернігівська обл. 
5 cмт. Короп, КП “Вода” Коропської селищної ради, Чернігівська обл.
6 КП “Корюківкаводоканал”
7 ТОВ “Менський комунальник”, Чернігівська обл.
8 КП “Прилукитепловодопостачання”
9 КП “Чернігівводоканал”
10 КП "Ніжинське УВКГ"
Чернівецька обл.
1 Берегометське підприємство “Криниця” Чабан А.А.
2 Глибоцьке виробниче управління ЖКГ
3 Кельменці, Кельменецьке виробниче  управління ЖКГ
4 КП “Новоселицька міська тепломережа”, Чернівецька обл.
5 КП «Сокиряни-благоустрій”, Чернівецька обл.
6 КП “Сторожинецьке ЖКГ”
7 КП "Чернівціводоканал"