Українська асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами

учасників Асоціації

протокол від 10.02.2017 року

 

 

 

СТАТУТ

Української  асоціації  підприємств водопровідно-каналізаційного господарства

«УКРВОДОКАНАЛЕКОЛОГІЯ»

(нова редакція)

ідентифікаційний код 02766315

 

Даний  Статут визначає мету та завдання Асоціації, встановлює порядок набуття членства та вихід з Асоціації, визначає організаційну структуру Асоціації, регулює взаємовідносини учасників Асоціації, її керівних та виконавчих органів, як всередині Асоціації так і з іншими суб’єктами в Україні та за її межами.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

українською мовою:

повна назва - Українська асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія»;

скорочена назва - Асоціація «Укрводоканалекологія»;

англійською мовою:

full name – Ukrainian Association of water and sewerage enterprises “Ukrvodokanalecologiya”;

sortened name- Association “Ukrvodokanalecologiya”.

 

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1.   Асоціація створена для координації та забезпечення ефективної господарської діяльності, науково-дослідної  та проектної діяльності Учасників Асоціації, а також представлення та захисту їх спільних інтересів.

2.2.   Предметом діяльності Асоціації є:

2.2.1. Представництво інтересів Учасників Асоціації у відносинах з органами державної влади і управління, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, громадськими та іншими організаціями з метою забезпечення ефективного функціонування  водопровідно-каналізаційного господарства України, та, у випадку необхідності, захисту інтересів Учасників Асоціації у їх стосунках з вказаними органами і організаціями та їх посадовими особами.

2.2.2.   Узагальнення і поширення досвіду роботи Учасників Асоціації, іноземних підприємств і організацій, що здійснюють діяльність в галузі водопостачання і водовідведення.

2.2.3.    Аналіз господарської діяльності Учасників Асоціації на підставі інформації, наданої ними Асоціації.

2.2.4.    Формування і аналіз банку даних світових науково-технічних розробок і досягнень в техніці і технологіях, даних про спеціалізовану техніку, обладнання, прилади продукцію і матеріали, що серійно випускаються, або розробляються у сфері водопостачання та водовідведення.

2.2.5.    Надання організаційної, методичної, методологічної, консультативної допомоги Учасникам Асоціації в розробці програм підвищення якості, надійності і економічної ефективності роботи систем водопостачання і водовідведення на основі удосконалення організації управління експлуатації і енергозбереження, прогресивних енергозберігаючих технологій, машин, устаткування, екологічно чистих реагентів, матеріалів для очищення питної, господарської і стічних вод, заміну і вивід недосконалих енергозатратних технологій та обладнання.

2.2.6.    Сприяння зміцненню матеріально-технічної і методологічної бази галузевого лабораторно-виробничого контролю якості води, залученню аналітичних лабораторій підприємств до системи Державного (відомчого) екологічного моніторингу.

2.2.7.    Надання допомоги Учасникам Асоціації в залученні іноземних і національних інвестицій для фінансування проектів в галузі водопостачання і водовідведення. Організація міжнародного співробітництва, допомога Учасникам Асоціації в налагоджуванні  зв’язків з діловими партнерами в Україні і за кордоном.

2.2.8.    Звернення до органів державної влади і управління з пропозиціями щодо формування і реалізації державної політики у сфері водопостачання і водовідведення, надання кваліфікованої допомоги Учасникам Асоціації в проведення цієї роботи на місцевому рівні.

2.2.9.    Внесення до органів державної влади і управління пропозицій по розробці, зміні і скасуванню нормативно-правових актів у сфері водопостачання і водовідведення, надання кваліфікованої допомоги Учасникам Асоціації у проведенні цієї роботи на місцевому рівні.

2.2.10.   Надання кваліфікованої допомоги органам державної влади і управління в розробці проектів нормативно-правових актів у сфері водопостачання і водовідведення,  Учасникам Асоціації в проведення аналогічної роботи на регіональному і муніципальному рівні.

2.2.11.    Забезпечення інтересів та захист прав Учасників Асоціації, надання їм юридичної, консультативної та інформаційної допомоги, захист прав та інтересів Учасників Асоціації в органах влади та управління, судових органах з питань, що входять до компетенції Асоціації.

Надання консультативної та методичної допомоги Учасникам Асоціації в отриманні ліцензій, патентів, ноу-хау, знаків для товарів та послуг та інших нематеріальних об'єктів інтелектуальної власності в Україні та закордоном.

2.2.12.   Організація і проведення для Учасників Асоціації, семінарів, конференцій, симпозіумів, нарад, з фінансово-правових, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших питань, що стосуються діяльності Учасників Асоціації.

Організація підвищення кваліфікації працівників Учасників Асоціації.

2.2.13.    Взаємодія і співробітництво з засобами масової інформації з питань діяльності Асоціації та її Учасників, формування позитивної громадської думки про діяльність Учасників Асоціації.

 

3. УЧАСНИКИ АСОЦІАЦІЇ

3.1.  Учасниками Асоціації є:

- юридичні особи, які увійшли до складу Асоціації при її заснуванні (Засновники Асоціації);

- юридичні особи (суб’єкти господарської діяльності як України так і інших держав), ФОП (фізичні особи-підприємці) та фізичні особи, прийняті до складу учасників Асоціації за рішенням Ради Асоціації, з наступним затвердженням цього рішення черговими Загальними зборами, сплатили вступні внески та сплачують періодичні і цільові внески, та своєю діяльністю пов’язані з цілями і задачами Асоціації.

3.2.   Прийняття до складу учасників Асоціації проводиться Радою Асоціації з наступним затвердженням цього рішення черговими Загальними зборами.

3.3.   Учасники Асоціації мають право:

3.3.1. Брати участь в статутній діяльності та заходах Асоціації, пропонувати включення будь-яких питань до порядку денного Загальних зборів Асоціації, що входять до кола її статутних завдань, отримувати будь-яку інформацію стосовно діяльності Асоціації, в тому числі мати доступ до фінансових та інших звітів Асоціації.

3.3.2. Вносити на розгляд керівних органів Асоціації пропозиції з питань  діяльності Асоціації, брати участь в обговоренні цих питань на Загальних зборах, нарадах та робочих засіданнях керівних органів Асоціації.

3.3.3. В порядку, визначеному цим Статутом та локальними нормативними актами Асоціації обирати і бути обраними до керівних органів Асоціації.

3.3.4. Брати участь з правом одного вирішального голосу (для учасників – юридичних осіб), ФОП (фізичних осіб-підприємців) та дорадчого голосу (для фізичних осіб) в голосуванні на Загальних зборах Учасників Асоціації.

3.3.5. Брати участь у проектах та програмах, що розробляються Асоціацією та вносити до них свої пропозиції та зауваження.

3.3.6. Користуватися послугами Асоціації.

3.4.  Учасники Асоціації-юридичні особи зберігають статус юридичної особи.

3.5.  Кожен Учасник Асоціації має право вийти із складу Учасників Асоціації, попередивши письмово про це Раду Асоціації за один місяць до виходу.

3.6.  Вихід із складу Учасників Асоціації не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів.

3.7.  Вихід із складу Учасників Асоціації має наслідком припинення перебування на виборних посадах Асоціації.

3.8.  Учасники Асоціації зобов'язанні:

3.8.1.  Дотримуватись законодавства України, Статуту Асоціації та рішень керівних органів Асоціації, пов'язаних з виконанням статутної діяльності.

3.8.2. Брати участь в діяльності Асоціації та заходах, що проводяться за рішенням керівних органів Асоціації.

3.8.3. Сприяти вирішенню завдань, що стоять перед Асоціацією.3.8.4. Своєчасно сплачувати членські внески.

3.9.   Спори, що виникають між Учасниками Асоціації, вирішуються в судовому порядку відповідно до закону.

 

4. ПРАВА АСОЦІАЦІЇ

4.1.    Асоціація в порядку, встановленому законодавством України, має право:

4.1.1. Самостійно визначати науково-технічну, інформаційно-фінансову та іншу діяльність та накреслювати перспективи свого розвитку на основі планування та програм спільної діяльності Учасників Асоціації.

4.1.2. В межах повноважень, делегованих їй Учасниками, від їх імені та від свого імені укладати договори цивільно-правового характеру, користуватися банківськими кредитами, представляти інтереси Учасників Асоціації.

4.1.3. Створювати структурні підрозділи для здійснення видів діяльності, передбачених Статутом.

4.1.4. Організовувати підготовку кадрів та підвищення кваліфікації працівників Учасників Асоціації.

4.1.5. Визначати порядок і розміри оплати праці працівників та інших осіб, які залучаються до роботи в Асоціації.

4.1.6. Набувати, відчужувати, брати та здавати в оренду в Україні та за її межами рухоме і нерухоме майно.

4.1.7. Організовувати та брати участь у ярмарках, виставках і аукціонах, організовувати заходи з обміну досвідом, спеціалізовані виставки, семінари та симпозіуми, видавати інформаційну, рекламну та іншу літературу, пов'язану з діяльністю Асоціації та її Учасників.

4.1.7. Вступати в ділові відносини з партнерами в Україні та за її межами з питань, що стосуються діяльності Асоціації.

4.1.8. Відряджати за кордон своїх спеціалістів і приймати у себе закордонних спеціалістів для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Асоціації.

 

5. ОБОВ'ЯЗКИ АСОЦІАЦІЇ

5.1.  Асоціація в межах повноважень, делегованих їй Учасниками, зобов'язана:

5.1.1. Здійснювати свою діяльність на підставі законодавства України, цього Статуту та локальних нормативних актів Асоціації.

5.1.2. Сприяти підвищенню ефективності господарської діяльності підприємств, установ, організацій, що входять до складу Асоціації.

5.1.3. Захищати права Учасників Асоціації, представляти загальні інтереси Учасників Асоціації в органах державної влади та управління, судових органах з питань, що пов’язані з діяльністю Асоціації, яка визначена цим Статутом.

5.1.4. Нести відповідальність  по своїх зобов'язаннях.

 

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ

6.1. Керівними органами Асоціації є загальні збори Учасників Асоціації (вищий орган управління, що далі іменуються "Загальні збори"), Рада Асоціації, Президент Асоціації, Віце-Президент Асоціації, Дирекція, директор. Контроль за фінансово господарською діяльністю Асоціації здійснює Ревізійна комісія.

6.2. Вищим органом Асоціації є Загальні збори, які скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Загальних зборів скликаються з ініціативи Ради Асоціації, за пропозицією Ревізійної комісії, або за заявою 1/3 Учасників Асоціації для вирішення термінових питань, що виникають у процесі діяльності Асоціації.

6.3.  Загальні збори можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Асоціації. Про скликання Загальних зборів Учасники Асоціації повідомляються письмово не пізніше ніж за місяць до проведення зборів. В повідомленні зазначаються питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів.

6.4. До виключної компетенції Загальних зборів відносяться:

6.4.1. Затвердження Статуту Асоціації, внесення до нього змін і доповнень.

6.4.2. Затвердження рішень Ради Асоціації про прийняття до Асоціації нових Учасників та  про виключення зі складу Учасників Асоціації.

6.4.3. Встановлення розміру фонду розвитку і утримання Асоціації та інших фондів, порядку їх утворення, витрачання та внесення до них змін.

6.4.4. Затвердження програм діяльності та звітів про роботу Асоціації, щорічного звіту про роботу Президента Асоціації, річної програми діяльності Президента Асоціації.

6.4.5. Обрання членів Ради Асоціації терміном на один рік.

6.4.6. Обрання Президента Асоціації  та Ревізійної комісії терміном на два роки.

6.4.7. Затвердження Регламенту Загальних зборів, положень: Про Раду Асоціації, Про Дирекцію Асоціації, Про Ревізійну комісію Асоціації.

6.4.8. Прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

6.4.9. Надання права підпису договорів та інших правочинів ( в тому числі договорів займу, кредитних договорів), які укладаються Директором Асоціації та загальна ціна яких складає суму коштів в розмірі 300 000 (тристо тисяч) грн. і більше.

6.5. Рішення приймаються простою більшістю голосів Учасників, присутніх на Загальних зборах.

6.6. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні 50% + 1 Учасників Асоціації.

6.7. Для здійснення загального керівництва діяльністю Асоціації на період між Загальними зборами, а також здійснення контролю за діяльністю Дирекції Асоціації з числа Учасників Асоціації обирається Рада Асоціації, кількісний і персональний склад якої визначається Загальними зборами.

6.8. До складу Ради Асоціації не може входити більше одного представника від кожного з Учасників.

6.9. Кількість Учасників, що представляють підприємства водопостачання та водовідведення  повинна складати не менш як 75% від загальної кількості членів Ради Асоціації.

6.10. Якщо член Ради Асоціації вибув до закінчення строку, на який він був обраний, Рада Асоціації може ввести до складу замість вибувшого учасника іншого представника із Учасників Асоціації на строк повноважень Ради, що залишився, з наступним затвердженням цього рішення черговими Загальними зборами.

6.11. До компетенції Ради Асоціації відноситься:

6.11.1. Підготовка для розгляду Загальними зборами проектів програм діяльності, кошторису Асоціації на наступний рік.

6.11.2. Попередній розгляд річних звітів про роботу Президента Асоціації (з наступною передачею таких звітів на затвердження Загальним зборам Асоціації) і Дирекції Асоціації та звітів Ревізійної комісії, річної програми діяльності Президента Асоціації (з наступною передачею такої програми на затвердження Загальним зборам Асоціації).

6.11.3. Прийняття рішення про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Асоціації.

6.11.4. Прийняття на посаду і звільнення з посади Віце-президента та Директора, запропонованих Президентом Асоціації.

6.11.5. Розробка напрямів діяльності Асоціації на наступний рік.

6.11.6. Встановлення розміру вступних, періодичних та цільових внесків.

6.11.7. Встановлення розміру оплати праці Президента Асоціації.

6.11.8. Затвердження кошторису доходів і витрат на рік.

6.11.9. Затвердження штатного розкладу Дирекції Асоціації та інших локальних нормативних актів Асоціації.

6.11.10. Затвердження положень про територіальні структурні підрозділи.

6.11.11. Вирішення інших питань діяльності Асоціації, що відносяться до її компетенції.

6.12. Засідання Ради Асоціації проводиться по мірі необхідності, як правило раз на місяць, але не рідше одного разу на квартал, і вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини її членів.

6.13. Президент Асоціації одночасно є Головою Ради Асоціації. Президент Асоціації обирається Загальними зборами Асоціації серед учасників Асоціації, повинен мати вищу освіту та досвід роботи в системі житлово-комунального господарства не менше 5 років.

6.14. Рішення на засіданнях Ради Асоціації приймаються простою більшістю голосів. Президент Асоціації не має жодних привілеїв при голосуванні.

6.15. Президент Асоціації:

6.15.1. Без довіреності та на підставі цього Статуту представляє Асоціацію в органах влади і управління, підприємствах, установах, організаціях і діє від імені Асоціації.

6.15.2. Організує роботу Ради Асоціації, головує на засіданнях, дає завдання по підготовці проектів рішень з питань, що виносяться на розгляд Ради, забезпечує контроль за виконанням рішень Ради Асоціації.

6.15.3. Здійснює контроль за діяльністю Дирекції Асоціації.

6.15.4. Веде переговори з юридичними і фізичними особами з питань, пов'язаних з діяльністю Асоціації.

6.15.5. Затверджує від імені і за рішенням Ради Асоціації правила, інструкції та інші внутрішні документи Асоціації.

6.15.6 Готує на розгляд Ради Асоціації питання розміру індексації вступних, періодичних, цільових внесків в фонди Асоціації і оплати праці посадових осіб Асоціації;

6.15.7. Приймає рішення з інших питань діяльності Асоціації, щодо майнової, договірної,  інвестиційної політики Асоціації.

6.15.8. Має право призначити на посаду Віце-президента з наступним затвердженням останнього Радою Асоціації.

6.15.9. Несе відповідальність за фінансово-господарську діяльність Асоціації.

6.15.10. Готує річні звіти про свою роботу та передає їх на попередній розгляд Раді Асоціації та забезпечує їх подальшу передачу на затвердження Загальним зборам Асоціації.

6.15.11. Розробляє річну програму своєї діяльності та передає її на попередній розгляд Раді Асоціації та забезпечує її подальшу передачу на затвердження Загальним зборам Асоціації.

6.16. Рішення Президента Асоціації, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання Директором та іншими працівниками Асоціації.

6.17. Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини повноважень, які їм належать, до компетенції Ради Асоціації чи Президента Асоціації.

6.18.  Виконавчим органом Асоціації є Дирекція Асоціації, очолювана  Директором.

6.19.  До компетенції Дирекції Асоціації відносяться:

6.19.1. Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Ради Асоціації.

6.19.2. Вирішення питань роботи структурних підрозділів Асоціації.

6.19.3. Виконання завдань Президента Асоціації по попередньому розгляду питань, що відносяться до компетенції Ради Асоціації, та підготовка з цих питань пропозицій і проектів рішень.

6.19.4. Укладання договорів цивільно-правового характеру з урахуванням обмежень щодо загальної ціни договорів (правочинів), передбачених цим Статутом.

6.19.5. Здійснення внутрішнього контролю, обліку, звітності та інших внутрішніх питань діяльності Асоціації.

6.19.6. Розробка та передавання на затвердження до Ради Асоціації інструктивних матеріалів, положень про структурні підрозділи;

6.19.7. Проведення попереднього розгляду заяв щодо членства в Асоціації з наступною передачею на затвердження Раді Асоціації і Загальним зборам;

6.19.8. Вирішення інших питань діяльності Асоціації, не віднесених Статутом Асоціації до виняткової компетенції Загальних зборів,  Ради Асоціації чи Президента Асоціації та Ревізійної комісії.

6.20.  Директор Асоціації повинен мати вищу освіту та досвід роботи на керівних посадах, членство в Асоціації не обов’язкове.

6.21. Директор Асоціації здійснює керівництво діяльністю Дирекції та несе особисту відповідальність за фінансово-господарську діяльність Асоціації та виконання покладених на Дирекцію завдань, розподіляє обов'язки між працівниками Дирекції, керівниками структурних підрозділів Асоціації та визначає їх повноваження у вирішенні питань діяльності Асоціації.

6.22.  Директор Асоціації:

6.22.1. Видає накази, інструкції та інші локальні нормативні акти з питань, що входять до компетенції Дирекції Асоціації. Визначає функціональні обов'язки посадових осіб Дирекції Асоціації, дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Асоціації.

6.22.2. На підставі цього Статуту без доручення діє від імені Асоціації при вирішенні питань, віднесених до компетенції Дирекції Асоціації.

6.22.3. Представляє Асоціацію у відносинах з органами державної влади і управління, судовими органами, юридичними та фізичними особами, укладає договори та інші угоди від імені Асоціації, видає доручення на здійснення таких дій.

6.22.4. Розробляє та передає на затвердження Ради Асоціації і Загальних зборів проекти рішень та кошториси адміністративно-господарських видатків.

6.22.5. Призначає на посади працівників Асоціації, проводить їх переведення та звільнення з роботи; заохочує кращих працівників та накладає на винних дисциплінарні стягнення. Розподіляє обов'язки між працівниками Дирекції Асоціації, визначає їх повноваження.

6.22.6. Приймає рішення про пред'явлення від імені Асоціації претензій та позовів до боржників Асоціації, забезпечує виконання судових рішень.

6.22.7. В межах своїх повноважень розпоряджається майном і коштами Асоціації. Укладає від імені Асоціації договори та інші правочини з урахуванням обмежень щодо загальної ціни договору (правочину), передбачених цим Статутом. Відкриває розрахунковий та інші рахунки в банках, має право першого підпису платіжних доручень та інших фінансово-господарських документів Асоціації. Затверджує зразки печаток, штампів, фірмових бланків, товарних знаків та інших реквізитів Асоціації.

6.23. Директор може делегувати свої повноваження, доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, іншим особам, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.

6.24. Діяльність Асоціації забезпечується Дирекцією Асоціації.

6.25. Ревізійна комісія Асоціації обирається Загальними зборами у складі Голови та не менше двох членів для перевірки фінансово-господарської діяльності Асоціації. Така перевірка проводиться не рідше, ніж один раз на рік.

6.26.  Ревізійна комісія Асоціації подає на затвердження Загальним зборам звіт про свою роботу, а також висновки по річних звітах Дирекції і балансах Асоціації, підготовлених Дирекцією.

6.27.  Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Ради Асоціації, працівники Дирекції Асоціації.

6.28.  Посадові особи Асоціації зобов'язані надавати в розпорядження Ревізійної комісії всі необхідні для проведення перевірки документи, пояснення та забезпечити умови для її роботи.

 

 

7. МАЙНО ТА КОШТИ АСОЦІАЦІЇ

7.1.  Майно Асоціації складається з основних та оборотних коштів, що складають фонд розвитку і утримання Асоціації, а також інших фондів, що створюються Асоціацією.

7.2.  Кошти Асоціації формуються за рахунок вступних, періодичних членських та цільових внесків її Учасників, а також від пасивних доходів та доходів від наявних в її розпорядженні коштів та інших надходжень.

7.3. Джерела надходження коштів (майна) Асоціації:

7.3.1 Вступні та періодичні (поточні) членські та цільові (пайові) внески Учасників.

7.3.2. Добровільні та благодійні внески, пожертвування підприємств, установ, організацій і окремих осіб, в тому числі і зарубіжних.

7.3.3. Банківські кредити, бюджетні кошти та інші асигнування;

7.3.4. Вклади учасників на виконання цільових програм;

7.3.5. Інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

7.4.  Для виконання завдань, що стоять перед Асоціацією, Учасниками створюється фонд розвитку і утримання адміністративного апарату Асоціації, розмір якого визначається Радою Асоціації і затверджується Загальними зборами.

7.5. За рішенням Ради Асоціації, можуть встановлюватись та періодично вноситись додаткові внески, а також створюватись спеціальні фонди, в тому числі на утримання Асоціації та для реалізації конкретних програм, напрямів діяльності і проектів Асоціації.

7.6. Цільові внески Учасників встановлюються для фінансування проведення конкретних заходів і реалізації програм Асоціації. Розміри і порядок внесення цільових внесків Учасниками визначаються Радою Асоціації для кожного з Учасників і залежать від конкретної їх участі в заходах і програмах, які фінансуються.

7.7  При визначенні розмірів внесків в фонди Загальними зборами та Радою Асоціації можуть встановлюють для окремих Учасників надбавки або знижки з урахуванням обсягів їх господарської діяльності та фінансового стану.

7.8. Майно Асоціації відображається на її балансі, складеному в установленому законодавством порядку.

7.9. Асоціація відповідає по своїх зобов'язаннях всім своїм майном, в тому числі коштами, що перебувають у фонді розвитку та цільових фондах.

7.10. Доходи (прибутки) Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

7.11. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Асоціації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

8. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИТИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ АСОЦІАЦІЇ

8.1. Асоціація може мати територіальні структурні підрозділи, які утворюються за рішенням Ради Асоціації.

8.2. Територіальні структурні підрозділи не є юридичними особами.

8.3. Територіальні структурні підрозділи діють на підставі положень, які затверджуються рішенням Ради Асоціації.

8.4. Територіальні структурні підрозділи об’єднують учасників Асоціації на регіональному рівні, представляють інтереси Асоціації та забезпечують реалізацію завдань визначених Статутом Асоціації.

8.5. Керівництво територіальним структурним підрозділом здійснює голова такого підрозділу, який обирається учасниками Асоціації, які входять до складу територіального структурного підрозділу.

8.6. Голова територіального структурного підрозділу діє на підставі положення про  територіальний структурний підрозділ.

8.7. Учасники Асоціації, які входять до складу територіального структурного підрозділу, можуть делегувати голові територіального структурного підрозділу повноваження щодо представлення їх інтересів на Загальних зборах Асоціації.

8.8. Територіальний структурний підрозділ у своїй діяльності керується статутом Асоціації та положенням про територіальний структурний підрозділ.

8.9. Рішення про припинення діяльності територіального структурного підрозділу приймається Радою Асоціації.

 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

9.1.   Асоціація припиняє свою діяльність шляхом її ліквідації.

9.2.   Асоціація ліквідується за рішення Загальних зборів та у випадках, передбачених законодавством України.

9.3.   Ліквідація Асоціації проводиться Ліквідаційною комісією, що призначається Загальними зборами, а у випадках, передбачених законодавством, Ліквідаційною комісією, призначеною державним органом, що уповноважений приймати рішення про ліквідацію Асоціації. Ліквідаційна комісія здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства.

9.4. У разі припинення Асоціації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

9.5.   Асоціація вважається ліквідованою з моменту реєстрації ліквідації у встановленому законодавством порядку.

 

10. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ

10.1. Внесення змін та доповнень до статуту Асоціації є винятковою компетенцією Загальних зборів Учасників.

10.2. Внесені зміни та доповнення повинні бути викладені в письмовій формі у вигляді додатків до Статуту, які є його невід'ємною частиною, або у вигляді нової його редакції.

10.3. Всі зміни та доповнення до цього Статуту підлягають обов'язковій реєстрації державним реєстратором за місцем державної реєстрації Асоціації в порядку, встановленому законодавством України.

10.4.  Цей Статут укладено на невизначений термін. Дія Статуту припиняється у випадках реорганізації або ліквідації Асоціації.

 

Президент Асоціації                                                                Ю.І. Жерліцин