Українська асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія»

Затверджено

Наказом Української асоціації підприємств

водопровідно-каналізаційного господарства

"Укрводоканалекологія" від 10.06.2015 № 45-4

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про членство

в Українській асоціації

підприємств водопровідно-каналізаційного господарства

"Укрводоканалекологія"

 

1. Загальні положення

 

1.1 Положення про членство в Українській асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства "Укрводоканалекологія" (далі – Асоціація) визначає порядок набуття та припинення членства в Асоціації, права та обов’язки членів Асоціації.

 

2. Членство в Асоціації

 

2.1 Членами Асоціації можуть бути юридичні особи, фізичні особи-підприємці та фізичні особи, які поділяють принципи та завдання Асоціації, визнають та виконують положення Статуту Асоціації, відповідають вимогам та прийняті до Асоціації в порядку, встановленому Статутом та внутрішніми документами Асоціації, а також своєчасно сплачують членські внески.

 

2.2 За рішенням Ради Асоціації учаснику Асоціації може бути присвоєне звання почесного члена Асоціації. Почесним членом Асоціації може бути, юридична особа, наукова установа, політичний чи суспільний діяч, а також будь-яка інша фізична особа, яка має особливі досягнення у справі державотворення та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства та надає значну організаційну, матеріальну або іншу підтримку діяльності Асоціації.

 

2.3 Почесні члени обираються на засіданні Ради Асоціації більшістю голосів присутніх членів Ради Асоціації за ініціативою Президента або члена Ради Асоціації.

 

2.4 Члени Асоціації мають рівні права.

 

2.5 Членство в Асоціації є добровільним.

 

  1.  Члени Асоціації можуть бути членами інших громадських об’єднань.

 

3. Права та обов’язки членів Асоціації

 

3.1 Учасники Асоціації мають право:

 

3.1.1 брати участь в статутній діяльності та заходах Асоціації;

3.1.2 пропонувати включення будь-яких питань до порядку денного Загальних зборів Асоціації, що входять до кола її статутних завдань;

3.1.3 отримувати будь-яку інформацію стосовно діяльності Асоціації, в тому числі мати доступ до фінансових та інших звітів Асоціації;

 

3.1.4 вносити на розгляд керівних органів Асоціації пропозиції з питань  діяльності Асоціації, брати участь в обговоренні цих питань на Загальних зборах, нарадах та робочих засіданнях керівних органів Асоціації;

3.1.5 в порядку, визначеному Статутом та локальними нормативними актами Асоціації обирати і бути обраними до керівних органів Асоціації;

3.1.6 брати участь з правом одного вирішального голосу (для учасників – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) та дорадчого голосу (для фізичних осіб) в голосуванні на Загальних зборах Учасників Асоціації;

3.1.7 брати участь у проектах та програмах, що розробляються Асоціацією та вносити до них свої пропозиції та зауваження;

3.1.8 користуватися послугами Асоціації;

3.1.9 одержувати від Асоціації допомогу для захисту своїх законних прав та інтересів;

3.1.10 вийти з Асоціації в порядку та на умовах, передбачених Статутом Асоціації та цим Положенням;

3.1.11 можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України, а також Статутом Асоціації.

 

3.2  Учасники Асоціації зобов'язанні:

 

3.2.1 дотримуватись законодавства України, Статуту Асоціації та рішень керівних органів Асоціації, пов'язаних з виконанням статутної діяльності;

3.2.2 брати участь в діяльності Асоціації та заходах, що проводяться за рішенням керівних органів Асоціації;

3.2.3 сприяти вирішенню завдань, що стоять перед Асоціацією;

3.2.4 своєчасно сплачувати членські внески;

3.2.5 не допускати дій, що дискредитують Асоціацію;

3.2.6 інформувати органи Асоціації про відомі їм факти, які можуть вплинути на діяльність Асоціації, а також про факти порушення Статуту та інших внутрішніх документів Асоціації;

3.2.7 мати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом Асоціації, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Асоціації.

 

4. Порядок прийому до Асоціації

 

4.1 Прийом у члени Асоціації здійснюється на підставі письмової заяви заявника (додаток 1).

 

4.2 До заяви додається:

 

4.2.1 для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – анкета учасника (додаток 2) та копія квитанції або копія платіжного доручення на перерахування вступного членського внеску з відміткою установи банку;

4.2.2 для фізичних осіб – анкета учасника (додаток 3).

 

4.3 Заява за встановленою формою з доданими документами, зазначеними у п. 4.2 надсилається рекомендованим листом до Асоціації або подається до Дирекції особисто. Для прискорення розгляду заяви заявник може додатково надіслати заповнену заяву електронною поштою.

 

4.4 Прийняття до складу учасників Асоціації проводиться Радою Асоціації, рішення якої затверджується Загальними зборами учасників Асоціації.

 

4.5 За рішенням Ради Асоціації та на підставі наданих документів між Асоціацією та учасником укладається встановленого зразка договір:

 

4.5.1 для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (додаток 4);

4.5.2 для фізичних осіб (додаток 5).

 

 

5. Припинення членства в Асоціації

 

5.1. Членство в Асоціації припиняється у випадках:

 

5.1.1 добровільного припинення членства в Асоціації;

5.1.2 виключення з Асоціації;

5.1.3 автоматичного припинення членства в Асоціації.

 

5.2 Добровільне припинення членства в Асоціації здійснюється шляхом подання письмової заяви до Асоціації. Рішення Ради Асоціації, у випадку добровільного припинення членства, не вимагається. Датою припинення членства є дата подання заяви.

 

5.3  У разі добровільного припинення членства в Асоціації особа має право повторно вступити до Асоціації на умовах, передбачених Статутом Асоціації та цим Положенням.

 

5.4 Члена Асоціації може бути виключено з Асоціації рішенням Ради Асоціації за наявності однієї з нижче перерахованих підстав:

 

5.4.1 невиконання статутних обов’язків, в тому числі порушення Статуту, а також невиконання рішень Ради Асоціації або порушення правил та норм, які є обов’язковими для всіх членів Асоціації;

5.4.2 поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам та/або діловій репутації Асоціації;

5.4.3 порушення обов’язків щодо сплати членських внесків.

 

5.5 У разі добровільного припинення членства в Асоціації, виключення члена з Асоціації, майно та кошти (у тому числі внески), передані таким членом у власність Асоціації, поверненню не підлягають.

 

 

 

 

Директор                                                            О. Романюк