Українська асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія»

Затверджено

Наказом Української асоціації підприємств

водопровідно-каналізаційного господарства

"Укрводоканалекологія" від 10.06.2015 № 45-3

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Робочі групи

Української асоціації підприємств

водопровідно-каналізаційного господарства

"Укрводоканалекологія"

 

1. Загальні положення

 

1.1 Цим положенням встановлюється порядок створення за напрямками та визначаються основні завдання постійно діючих Робочих груп Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства "Укрводоканалекологія" (далі – асоціації "Укрводоканалекологія").

 

1.2 Робочі групи є дорадчими органами асоціації "Укрводоканалекологія".

 

1.3 Робочі групи здійснюють свою діяльність на основі добровільності, гласності та рівноправності членів.

 

1.4 Персональний склад та конкретні завдання Робочих груп визначаються за рішенням Ради асоціації "Укрводоканалекологія".

 

2. Мета та завдання

 

2.1 Робочі групи створюються для вирішення статутних завдань асоціації "Укрводоканалекологія" з метою підвищення активності її роботи та сприяння формуванню та реалізації державної політики в галузі водопровідно-каналізаційного господарства.

 

2.2 Основними завданнями Робочих груп є:

 

участь у розробленні та реалізації заходів щодо проведення державної політики у сфері розвитку водопровідно-каналізаційного господарства;

опрацювання нормативно-правових актів, правил, стандартів і норм, що стосуються сфери централізованого водопостачання та водовідведення, підготовка пропозицій і зауважень з удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення;

участь у проведенні експертної оцінки проектів нормативно-правових актів, що можуть вплинути на функціонування водопровідно-каналізаційного господарства;

обмін досвідом впровадження новітніх технологій та обладнання, розгляд нових науково-технічних розробок у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, підготовка рекомендацій щодо їх впровадження;

вивчення кращих практик в сферах встановлення тарифів, бізнес-планування та інвестиційної діяльності та підготовка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань формування та встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення;

сприяння впровадженню інноваційної діяльності для вирішення проблемних питань реформування водопровідно-каналізаційного господарства;

обмін досвідом забезпечення виробничого контролю за якістю очищення питної води та стічних вод, облаштування виробничих лабораторій сучасним технологічним обладнанням;

представлення інтересів громадськості у сфері реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства;

висвітлення діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства учасників асоціації "Укрводоканалекологія" усіх форм власності;

узагальнення практики договірно-претензійної роботи на підприємствах централізованого водопостачання та водовідведення, обмін досвідом між юридичними службами підприємств.

 

3. Організаційні засади діяльності

 

3.1 Робочі групи проводять свою роботу на постійній основі, якщо інше не визначено рішенням Ради асоціації “Укрводоканалекологія”.

 

3.2 Організаційними формами роботи Робочих груп є засідання та індивідуальна робота її членів над окремими завданнями.

 

3.3 Засідання Робочих груп проводяться не рідше ніж один раз на квартал відповідно до річного плану роботи, який затверджується головою Робочої групи за погодженням Ради асоціації “Укрводоканалекологія”.

 

3.4 До Робочих груп включаються працівники асоціації "Укрводоканалекологія", представники учасників асоціації "Укрводоканалекологія", спеціалісти та фахівці інших підприємств, установ та організацій за їх згодою на підставі поданих ними заяв.

 

3.5 До складу Робочих груп обов’язково включаються координатори, які, як правило, повинні бути працівниками асоціації "Укрводоканалекологія".

 

3.6 Засідання Робочих груп може проводитися за необхідністю достроково та скликатися і організовуватися координатором.

 

3.7 Рішення Робочих груп, прийняті у межах їх компетенції, носять рекомендаційний характер для керівництва асоціації "Укрводоканалекологія" та враховуються при обговоренні на засіданнях Ради асоціації "Укрводоканалекологія".

 

3.8 За результатами кожного засідання Робочих груп складаються протоколи, які підписуються Головами або головуючими на засіданнях Робочих груп.

 

3.9 За необхідністю членами Робочих груп може проводитися обговорення окремих документів та пропозицій за допомогою засобів зв'язку (телефон, електронна пошта, skype тощо).

 

3.10 Індивідуальна робота членів Робочих груп над окремими завданнями проводиться відповідно до розподілу завдань Головами Робочих груп для подальшого їх обговорення на засіданнях Робочих груп.

 

3.11 Припинення роботи постійно діючих Робочих груп здійснюється за рішенням Ради асоціації "Укрводоканалекологія".

 

3.12 Члени Робочих груп можуть бути виключені з їх складу за рішенням Ради асоціації "Укрводоканалекологія" на підставі поданих ними заяв.

 

3.13 Участь представників у Робочих групах є добровільною, неоплачуваною та не породжує трудових, господарських чи цивільних правовідносин між асоціацією "Укрводоканалекологія" та членами Робочих груп.

 

4. Керівництво

 

4.1. Керівництво Робочими групами здійснюється Головами Робочих груп.

 

4.2 До основних повноважень Голів Робочих груп належать:

 

організація діяльності Робочої групи;

підготовка засідань Робочої групи;

координація роботи членів Робочої групи;

взаємодія з іншими Робочими групами.

 

5. Права та обов’язки членів Робочих груп

 

5.1 Члени Робочих груп мають право:

 

отримувати від посадових осіб асоціації "Укрводоканалекологія" необхідну для діяльності інформацію;

подавати керівництву асоціації "Укрводоканалекологія" висновки та пропозиції з питань, над якими працювали Робочі групи;

надавати керівництву асоціації "Укрводоканалекологія" підготовлені проекти нормативно-правових актів, інформаційні, аналітичні та інші матеріали, підготовлені Робочими групами, для подальшого їх супроводження та розповсюдження між учасниками асоціації "Укрводоканалекологія".

 

5.2 До обов'язків координаторів входить організаційне забезпечення діяльності Робочих груп, зокрема:

підготовка приміщень для проведення засідань Робочих груп;

забезпечення обміну інформацією між членами Робочої групи;

забезпечення підготовки проектів документів до розгляду на Робочій групі та звітів за результатами роботи Робочої групи.

 

5.3 Голова Робочої групи, його заступник, координатор або члени можуть зняти із себе повноваження, повідомивши про це членів Робочої групи.

 

5.4 Члени Робочих груп зобов'язані не розголошувати інформацію, що є конфіденційною та стала їм відомою у зв'язку з участю в Робочій групі.

 

5.5 Матеріально-технічне, фінансове та необхідне організаційне забезпечення діяльності Робочих груп здійснює дирекція асоціації "Укрводоканалекологія".

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

О. Романюк