Українська асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія»

 

ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами

учасників Асоціації

протокол від  10.02.2017 року

 

 

Положення

про Загальні збори учасників

Української  асоціації  підприємств

водопровідно-каналізаційного господарства

"УКРВОДОКАНАЛЕКОЛОГІЯ"

 

1. Загальні положення

1.1 Положення про Загальні збори учасників Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства "Укрводоканалекологія" (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Асоціації "Укрводоканалекологія" (далі - Асоціація).

1.2 Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів учасників Асоціації (далі – Загальні збори), а також прийняття ними рішень.

1.3 Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено та доповнено лише ними.

 

2. Правовий статус Загальних зборів

2.1 Загальні збори є вищим керівним органом Асоціації і можуть вирішувати будь-які питання діяльності Асоціації.

2.2 Компетенція Загальних зборів визначається Статутом Асоціації.

 

3. Скликання та повідомлення про скликання Загальних зборів

3.1 Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.

3.2 Щорічні Загальні збори проводяться не пізніше 1 березня наступного за звітним року.

3.3 До порядку денного щорічних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

3.3.1 затвердження рішень Ради Асоціації про прийняття до Асоціації нових Учасників та розгляд пропозиції Ради Асоціації про виключення зі складу Учасників Асоціації;

3.3.2 встановлення розміру фонду розвитку і утримання Асоціації та інших фондів, порядку їх утворення, витрачання та внесення до них змін;

3.3.3 затвердження програм діяльності та звітів про роботу Асоціації;

3.3.4 щорічного звіту про роботу Президента Асоціації, річної програми діяльності Президента Асоціації;

3.3.5 обрання членів Ради Асоціації терміном на один рік.

3.4 Не рідше ніж раз на два роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання про обрання Президента Асоціації та Ревізійної комісії.

3.5 Усі інші Загальні збори, крім щорічних, вважаються позачерговими.

3.6 Скликання чергових Загальних зборів здійснює Рада Асоціації, яка приймає відповідне рішення про дату їх проведення, порядок денний та про включення пропозицій до порядку денного та інших питань, які пов’язані з організацією проведення чергових Загальних зборів.

3.7 Загальні збори проводяться за рахунок коштів Асоціації.

3.8 Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Радою Асоціації.

3.9 Порядок денний являє собою перелік питань, які планується розглянути на Загальних зборах, і може доповнюватись проектами рішень з цих питань.

3.10 Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів.

3.11 Доповнення (пропозиції) до порядку денного Загальних зборів вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством, при цьому, зокрема:

3.11.1 кожний учасник Асоціації має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу керівних органів Асоціації, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів не пізніше ніж за 10 днів до проведення Загальних зборів;

3.11.2 пропозиції до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням найменування учасника Асоціації, який її вносить, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення за адресою місцезнаходження Асоціації;

3.12 Про проведення Загальних зборів та їх порядок денний учасники Асоціації повідомляються шляхом направлення на їх електронну адресу листа.

3.13 Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається учасникам Асоціації персонально у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

3.14 Повідомлення розсилає особа, визначена директором Асоціації.

3.15 Повідомлення  про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

3.15.1 повне найменування та місцезнаходження Асоціації;

3.15.2 дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути учасники Асоціації) проведення Загальних зборів;

3.15.3 час початку і закінчення реєстрації учасників для  участі у Загальних зборах;

3.15.4 перелік питань, що виносяться на голосування.

3.16 Загальні збори проводяться на території України.

3.17 Позачергові засідання Загальних зборів скликаються з ініціативи Ради Асоціації, за пропозицією Ревізійної комісії, або за заявою 1/3 Учасників Асоціації для вирішення термінових питань, що виникають у процесі діяльності Асоціації.

3.18 Вимога про скликання позачергових Загальних зборів, подається в письмовій формі Дирекції Асоціації на адресу за місцезнаходженням Асоціації із зазначенням органу або найменувань учасників Асоціації, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

 

4. Право на участь у Загальних зборах

4.1 У Загальних зборах можуть брати участь учасники Асоціації або їх представники.

4.2 На Загальних зборах за запрошенням Асоціації також можуть бути присутні інші запрошені особи.

4.3 Якщо з певних причин учасник Асоціації не може бути присутнім на засіданні, він може передати право свого голосу іншому учаснику Асоціації, який присутній на Загальних зборах, шляхом оформлення відповідної довіреності.

 

5. Порядок ознайомлення учасників Асоціації з документами під час підготовки до Загальних зборів

5.1 Від  дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Асоціація повинна надати учасникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у т. ч. з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Асоціації у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

5.2 Після надіслання учасникам Асоціації повідомлення про проведення Загальних зборів Асоціація не має права вносити зміни до документів, наданих учасникам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.

5.3 Зміни вносяться не пізніше ніж за 5 днів до дати проведення Загальних зборів.

 

6. Порядок проведення Загальних зборів

6.1 Загальні збори проводяться за регламентом, який визначений у Положенні про регламент загальних зборів, або який затверджений Загальними зборами перед початком розгляду питань порядку денного.

6.2 Затвердження порядку (регламенту) Загальних зборів, безпосередньо у ході проведення Загальних зборів, не виділяється як окреме питання порядку денного і відбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальні збори.

6.3 Головою Загальних зборів є Президент Асоціації, секретарем Загальних зборів є посадова особа дирекцій Асоціації.

6.4 Загальні збори Асоціації не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

6.5 Реєстрацію учасників Асоціації (їх представників) проводить посадова особа дирекції Асоціації.

6.6 Перелік учасників Асоціації, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

6.7 Посадові особи Асоціації зобов'язані забезпечити вільний доступ представників  учасників Асоціації до участі у Загальних  зборах, голосуванні та підбитті підсумків.

6.8 Хід  Загальних  зборів  може фіксуватися технічними засобами.

6.9 Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні 50% + 1 Учасників Асоціації.

6.10 У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву.

6.11 Рішення про оголошення перерви приймається простою більшістю голосів учасників Асоціації, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

6.12 Повторна реєстрація учасників Асоціації (їх представників) не проводиться.

6.13 Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

6.14 Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів учасників Асоціації не може перевищувати трьох.

 

7. Порядок прийняття рішень Загальними зборами та підрахунку голосів

7.1 Право одного голосу на Загальних зборах мають учасники Асоціації – юридичні особи та фізичні особи-підприємці, право дорадчого голосу мають учасники Асоціації – фізичні особи.

7.2 Учасник Асоціації не може бути позбавлений права голосу.

7.3 Рішення приймаються простою більшістю голосів учасників, присутніх на Загальних зборах.

7.4 Для підрахунку кількості голосів на Загальних зборах із числа присутніх учасників на Загальних зборах обирається лічильна комісія.

7.5 Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія.

7.6 Лічильна комісія складається не менше ніж з трьох осіб (але не більше ніж сім осіб, при цьому кількість членів лічильної комісії має бути непарною).

 

8. Протокол Загальних зборів

8.1 Протокол Загальних зборів складається у письмовій формі протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

8.2 До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

8.2.1 дату, час і місце проведення Загальних зборів;

8.2.2 загальну кількість учасників Асоціації, які представлені на Загальних зборах;

8.2.3 кворум Загальних зборів;

8.2.4 головуючого та секретаря Загальних зборів;

8.2.5 склад лічильної комісії;

8.2.6 порядок денний Загальних зборів;

8.2.7 основні тези виступів;

8.2.8 порядок голосування на Загальних зборах;

8.2.9 підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання;

8.2.10 порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

8.3 Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається та скріплюється печаткою Асоціації.

8.4 Невід’ємною частиною протоколу є список учасників Асоціації, які були представлені на Загальних зборах.

 

 

 

 

Директор Асоціації                                               О.М. Романюк