Українська асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія»

 

ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами

учасників Асоціації

протокол від 10.02.2017 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду Української асоціації

підприємств водопровідно-каналізаційного господарства

"Укрводоканалекологія"

 

1. Загальні положення

1.1 Рада Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства "Укрводоканалекологія" (далі – Рада) створюється згідно Статуту Асоціації і є виборним колегіальним органом, що здійснює загальне керівництво Асоціацією та контроль за діяльністю Дирекції Асоціації у період між Загальними зборами.

1.2 Члени Ради обираються терміном на один рік.

1.3 Рада у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України, Статутом Асоціації, рішеннями Загальних зборів Асоціації, цим Положенням та іншими нормативними документами.

1.4 Рада здійснює свою діяльність на принципах об’єктивності, законності, справедливості, колегіальності, добровільності та неупередженості.

 

2. Компетенція Ради

2.1 До компетенції Ради відноситься:

2.1.1 підготовка для розгляду і затвердження Загальними зборами проектів програм діяльності та кошторису доходів і витрат Асоціації на наступний рік;

2.1.2 попередній розгляд річних звітів про роботу Президента Асоціації, Дирекції Асоціації та звітів Ревізійної комісії, з наступним затвердженням таких звітів Загальними зборами;

2.1.3 прийняття на посаду і звільнення з посади Віце-президента та Директора, запропонованих Президентом Асоціації;

2.1.4 встановлення розміру вступних, періодичних та цільових внесків;

2.1.5 затвердження штатного розкладу Дирекції Асоціації та інших локальних нормативних актів Асоціації;

2.1.6 затвердження положень про територіальні структурні підрозділи та інших внутрішніх нормативних документів Асоціації;

2.1.7 обговорення та вирішення першочергових проблем, пов’язаних зі здійсненням діяльності та покращенням матеріально-фінансового стану Асоціації;

2.1.8 надання рекомендацій Дирекції щодо підвищення ефективності роботи Асоціації у взаємодії з учасниками, громадськістю, державними та приватними інституціями;

2.1.9 визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Асоціації;

2.1.10 підтримка громадської ініціативи щодо вдосконалення роботи Асоціації;

2.1.11 зміцнення партнерських зв'язків між учасниками Асоціації, органами державної влади та місцевого самоврядування;

2.1.12 розгляд первинних документів Асоціації та інших матеріалів, які надає Дирекція Асоціація на затвердження Загальних зборів;

2.1.14 розгляд питань щодо раціонального використання матеріальних і фінансових ресурсів Асоціації;

2.1.15 контроль за виконанням Статуту Асоціації, організація виконання рішень Загальних зборів;

2.1.16 прийняття рішення за поданням Дирекції Асоціації про представлення до нагородження учасників Асоціації похвальними листами, подяками, грамотами;

2.1.17 прийняття до Асоціації нових учасників, з наступним затвердженням цього рішення Загальними зборами;

2.1.18 виключення з Асоціації учасників, з наступним затвердженням цього рішення Загальними зборами;

2.1.19 контроль за своєчасним інформуванням Дирекцією Асоціації членів Ради про виконання прийнятих рішень Загальними зборами та Радою Асоціації;

2.1.20 ініціювання проведення зустрічей та спілкування з органами державної влади, які формують державну політику у сфері централізованого водопостачання та водовідведення;

2.1.21 надання рекомендацій щодо удосконалення нормативно-правової бази у сфері централізованого водопостачання та водовідведення та здійснення заходів із діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства;

2.1.22 ініціювання проведення семінарів, навчання, добродійних акцій, виставок, ярмарків, конкурсів тощо;

2.1.23 ініціювання на розгляд кадрових питань, участь у їх вирішенні;

2.1.24 контроль використання коштів фонду Асоціації, прийняття рішень щодо надання матеріальної допомоги працівникам та учасникам Асоціації;

2.1.25 прийняття рішення про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Асоціації;

2.1.26 вирішення інших питань діяльності Асоціації, що відносяться до її компетенції.

 

4. Структура Ради та організація її діяльності

4.1 Членство в Раді є персональним.

4.2 Персональне членство в Раді та кількісний склад визначаються виключно Загальними зборами Асоціації.

4.3  Кількість Учасників, що представляють підприємства водопостачання та водовідведення повинна складати не менш як 75% від загальної кількості членів Ради Асоціації.

4.4 До складу Ради не може входити більше одного представника від кожного з Учасників Асоціації.

4.5 У випадку неможливості члена Рада бути присутнім на черговому засіданні Ради, такий член Ради може уповноважити іншу особу на участь у роботі засідання Ради шляхом оформлення доручення, форма та зміст якого мають відповідати вимогам законодавства.

4.6 Якщо член Ради вибув до закінчення строку, на який він був обраний, Рада Асоціації може ввести до складу замість вибулого учасника іншого представника із Учасників Асоціації на строк повноважень Ради, що залишився, з наступним затвердженням цього рішення черговими Загальними зборами.

4.7 Президент Асоціації є Головою Ради Асоціації.

4.8 Голова Ради організовує її роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Раду завдань.

4.9 У разі відсутності голови його обов'язки виконує особа, яка визначається Президентом Асоціації зі складу членів Ради на підставі окремого разового доручення (розпорядження).

4.10 Секретарем на засіданнях Ради є працівник дирекції Асоціації.

4.11 Формою роботи Ради є засідання.

4.12 Кількість засідань Ради визначається їх доцільністю та проводиться по мірі необхідності, як правило раз на місяць, але не рідше одного разу на квартал і має бути не меншою чотирьох разів на період між Загальними зборами.

4.13 Засідання Ради Асоціації скликається з власної ініціативи Ради, з ініціативи голови Ради, не менше ніж 30% членів Ради, Директора Асоціації, Ревізійної комісії Асоціації.

4.14 На засіданнях Ради можуть розглядатись усі питання, що стосуються діяльності Асоціації.

4.15 Засідання Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини її членів.

4.16 Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні або тимчасові робочі групи, склад яких визначаються Радою.

4.17 Рішення на засіданнях Ради приймаються простою більшістю голосів.

4.18 Президент Асоціації не має жодних привілеїв при голосуванні.

4.19 Рішення Ради оформлюється протоколом, який підписується головою Ради, за відсутності голови – його заступником.

4.20 Протоколи засідань Ради веде секретар.

4.21 У засіданні Ради можуть приймати участь працівники Дирекції Асоціації.

4.22 Рішення Ради доводяться в 5-денний термін до відома членів Ради, учасників Асоціації та громадськості.

 

5. Заключні положення

5.1 Зміни до Положення про Раду можуть вноситися з метою удосконалення її роботи за пропозиціями учасників Асоціації, Дирекції.

5.2 Контроль за виконанням рішень Ради здійснюють працівники Дирекції, які відповідають за організацію роботи Асоціації.

5.3 Рада розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

 

 

 

Директор Асоціації                                                             О.М. Романюк