19.02.2019 у Офіційному віснику України (2019, N 14 (19.02.2019), ст. 518) опубліковано Наказ Мінрегіону від 12.12.2018 № 341 “Про затвердження Порядку повторного використання очищених стічних вод та осаду за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин”. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_12_12/an/37/RE33046.html